Fysio- en Manuele therapie De Hoven

Vertrouwd, dichtbij en bereikbaar.

Privacyverklaring Fysiotherapie de Hoven:


Contactgegevens organisatie:

Per 25 mei 2018 is de AVG (algemene verordening gegevensbescherming) in werking getreden. Dat is een wet die te maken heeft met uw recht op privacy inzake de gegevens die wij van u verwerken. Een aantal regels zijn vastgelegd in een privacy reglement. Deze is opgemaakt voor en door de praktijk voor fysio- en manuele therapie de Hoven, Aart van der Leeuwlaan 4, 2624 LD Delft. De praktijkeigenaren zijn I.M. Buijs en E.M. Schoppink.

Privacy verklaring:

De praktijk voor fysio- en manuele therapie de Hoven gaat zorgvuldig met uw gegevens om en hanteert daarbij de wettelijke eisen. Uw gegevens worden beschermd tegen misbruik door een goede beveiliging van uw gegevens op verschillende manieren. U hebt recht om te weten welke gegevens wij van u verwerken. We willen duidelijk en transparant zijn over welke gegevens we verwerken en wat we er mee doen. We willen u duidelijk maken wie er inzage in uw gegevens heeft. Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met de praktijk. We handelen in overeenstemming met de algemeen aanvaarde beginselen voor de bescherming van uw gegevens. We voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en regelgeving en zullen samenwerken met de betreffende autoriteiten.

Welke gegevens worden er verwerkt?

Wij verwerken uw (persoonlijke) gegevens die u ons verstrekt teneinde een dossier te kunnen maken voor de behandeling door de fysio- of manueel therapeut. Deze gegevens worden gebruikt in het dossier. Het gaat om (voor)naam, geslacht, adresgegevens, BSN, legitimatiegegevens, contactgegevens (telefoonnummer en mailadres), geboortedatum, naam van uw huisarts en uw verzekeringsgegevens. Verder verwerken wij gegevens die van belang zijn voor de behandeling zoals uw klachten, uw gezondheid, uw medicijngebruik.

Waarom hebben we deze gegevens nodig?

Doelen van de gegevensverwerking zijn:

  • Het kunnen controleren en identificeren van de persoon die zich meld voor fysiotherapeutisch onderzoek en behandeling
  • Een goed behandelplan kunnen opstellen
  • Het kunnen communiceren met u als er bijvoorbeeld een verandering plaatsvind in het tijdstip van uw behandeling
  • Kunnen overleggen met uw huisarts of specialist indien nodig
  • Het kunnen declareren van de behandelingen bij uw zorgverzekeraar, indien u aanvullend verzekerd bent.

Bewaartermijn:

De wettelijke bewaartermijn van uw gegevens is 15 jaar. Daarna kunnen de gegevens vernietigd worden. Indien u wilt dat de gegevens eerder vernietigd worden kunt u natuurlijk contact met ons opnemen. Na uiterlijk 3 maanden moeten uw gegevens dan uit ons systeem zijn verwijderd.

Met welke andere partijen worden de gegevens gedeeld?

In onze praktijk zijn geen mensen werkzaam in loondienst. De praktijk bestaat alleen uit de 2 praktijkeigenaren. In voorkomende gevallen kunnen uw gegevens worden gedeeld met de collega als er sprake is van een overdracht of second opinion. De betrokken collega zal ook uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. In voorkomende gevallen kan de betreffende fysiotherapeut enige tijd niet werken bijvoorbeeld door ziekte of vakantie. Dan zal een waarnemer geregeld worden die de desbetreffende behandelingen over zal nemen. Hij of zij heeft dan volledige inzage in de dossiers en gegevens. Ook van een waarnemer mag u uiterste discretie verwachten in de omgang met uw gegevens. Wij werken uitsluitend met digitale dossiers, er zijn geen papieren dossiers in de praktijk. Bij het afsluiten van de praktijk wordt het programma van Intramed afgesloten zodat niemand toegang heeft tot uw gegevens. De computer en Intramed starten wij op met wachtwoorden die niet op papier in de praktijk terug te vinden zijn.

Wij verwerken uw gegevens via het computerprogramma Intramed. Dit is een gecertificeerd bedrijf met een hoge standaard inzake gegevensbescherming en privacy. Met hen is een bewerkersovereenkomst afgesloten.

Wij verstrekken uw persoonlijke gegevens aan Qualify. Zij zetten een anonieme evaluatie (PREM) uit onder de patiënten van fysiotherapie praktijken teneinde de kwaliteit van fysiotherapeutische zorg in Nederland te kunnen monitoren. Dit is een verplichting voor ons vanuit de zorgverzekeraars. De zorgverzekeraars of het kwaliteitsbureau hebben geen inzage in uw gegevens, alleen uw mailadres. De antwoorden zijn niet te herleiden tot u als persoon en worden dus geanonimiseerd verwerkt.

Uw gegevens worden niet gedeeld met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Ook bij vragen van bijvoorbeeld uw letselschadeadvocaat zullen alleen met uw uitdrukkelijke toestemming gegevens worden gedeeld. Ook voor vragen om gegevens te delen voor (wetenschappelijk) onderzoek, zullen wij dit slechts doen nadat u hier toestemming voor heeft gegeven. Ook bij vragen van familie of bekenden over gegevens uit uw dossier kunnen wij dit alleen honoreren als er een door u ondertekende machtiging kan worden getoond.

Werkgevers, keuringsartsen, zorgverzekeraars hebben geen toegang tot uw dossier.

Rechten omtrent gegevensbescherming:

U heeft er recht op uw persoonlijke gegevens en dossier in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Ook als u een afschrift van uw dossier wilt is dit mogelijk. U dient een schriftelijk verzoek in te dienen met een bewijs van uw identiteit. Voor vragen neemt u contact op met de praktijk.

Beveiliging:

De praktijk voor fysio- en manuele therapie De Hoven wil voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van uw gegevens zoals onbevoegde toegang, verlies en ongewenste wijzigingen of openbaarmakingen. De volgende maatregelen moeten dat voorkomen:

  • Er wordt gewerkt met software die wordt geactualieerd met updates.
  • De computer is beveiligd met wachtwoorden, een virusscanner en een firewall.
  • Inloggegevens zijn niet terug te vinden in de praktijk
  • De website van de praktijk is beveiligd via het https protocol.

Website:

De website wordt gehost door de internet service provider (ISP) Yourhosting. IP adressen die gebruikt worden om de website te raadplegen worden door de internet service provider gelogd voor analysedoeleinden en zijn raadpleegbaar voor ons. Deze gegevens worden verder niet actief door ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Vanuit huis kan er in de praktijk worden ingelogd om administratie te doen. Deze verbinding komt tot stand via een beveiligde verbinding geleverd door gotomypc. Er moet worden ingelogd met wachtwoorden die niet bij anderen bekend zijn.